Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nájem nebytových prostor, prodej služeb a zboží (online semináře, semináře, programy, další zboží) prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.centrumsvetla.cz

Ing. Monika Kunovská (Fyzická osoba);
se sídlem Lidečská 137/3, Praha 5, 15521,
IČ: 49407082
Kontaktní email: zc.altevsmurtnecobfsctd@ofni

(dále jen „poskytovatel“).

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na nájem nebytových prostor a služby týkajících se vzdělávacích akcí mezi poskytovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou, která učiní objednávku nájmu nebytových prostor nebo služby (dále jen „objednatel” nebo „vy“), a dále na podmínky nájmu nebytového prostoru nebo účasti na vzdělávací akci organizované poskytovatelem. Podmínky nájmu nebytových prostor nebo účasti na vzdělávací akci jsou závazné i pro jiné osoby než pro objednatele. Pokud objednáváte nájem nebytových prostor nebo vzdělávací akci, které se budou účastnit jiné osoby (dále jen „účastník“), zavazujete se seznámit takové osoby s těmito obchodními podmínkami. Za dodržování obchodních podmínek účastníky odpovídá objednatel.

1.2. Vzdělávací akcí se dále rozumí vzdělávací kurzy, přednášky, cvičení, semináře, pobytové semináře, online semináře, besedy, konference a obdobné akce zaměřené na vzdělávání zejména v oblasti seberozvoje a sebepoznání.

1.3. Termínem konání vzdělávací akce se rozumí den, který je jako termín vzdělávací akce uveden na webovém rozhraní; v případě vícedenních vzdělávacích akcí je termínem vzdělávací akce první den konání.

1.4. Nájmem nebytových prostor (dále jen „nájem“) se rozumí poskytnutí nebytového prostoru na adrese Vyšehradská 43, Praha 2, 3. patro pro aktivity objednatele.

1.4. Smlouvou se zavazujeme umožnit vám (případně vámi přihlášeným účastníkům) využití nebytových prostor nebo účast na vzdělávací akci uvedené ve vaší objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám za tento nájem nebo tuto vzdělávací akci dohodnutou cenu. Dále se zavazujete dodržovat níže uvedené pokyny týkající se nájmu nebo účasti na vzdělávací akci a zajistit, že tyto pokyny budou dodržovat i vámi přihlášení účastníci.

1.5. V případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí nájmu nebo služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jedná se o spotřebitelskou smlouvu. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.6. Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
 • a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
  • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

1.7. Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.8. Zasláním objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.9. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Na webovém rozhraní www.centrumsvetla.cz jsou uvedeny podmínky nájmu a také je zde uveden seznam vzdělávacích akcí včetně uvedení termínu konání, místa konání, ceny a stručného popisu obsahu vzdělávací akce. Případné slevy z uvedených cen závisí na uvážení poskytovatele a není na ně právní nárok.

2.2. Prezentace našich služeb je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.3. Objednávku nájmu nebo zvolené vzdělávací akce můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní.
2.4. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesný název vzdělávací akce a vaše kontaktní údaje.

2.5. Před odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „DOKONČIT OBJEDNÁVKU” bude již vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

2.6. Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.7. Ceny vzdělávacích akcí zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služeb na webovém rozhraní, nejsme povinni vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu poskytnout. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

2.8. Pokud bude objednaný termín nájmu nebo objednaná vzdělávací akce před obdržením vaší objednávky kapacitně naplněna, budeme vás o této skutečnosti informovat.

2.9. Informace o smlouvách uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní

 • Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí vaší objednávky.
 • Smlouva není uzavírána v listinné podobě; tvoří ji tyto obchodní podmínky, vaše objednávka a její přijetí z naší strany.
 • Smlouva vám bude zaslána e-mailem nebo na vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.
 • Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.
 • Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.

3. Platební podmínky

3.1. Cenu nájmu nebo vzdělávací akce lze uhradit:

 • platbami on-line;
 • bezhotovostně na náš bankovní účet
 • v hotovosti před zahájením vzdělávací akce.

3.2. Na platbu po uskutečnění nájmu nebo po konání vzdělávací akce není právní nárok. Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat platbu předem, a to i v případě stávajících zákazníků.

3.3. Případné náklady související s úhradou ceny vzdělávací akce (zejména transakční poplatky) se zavazujete nést v plné výši vy. V případě, že budou jakékoliv náklady související s platbou požadovány po nás, bude vám vystavena dodatečná faktura na doplatek těchto nákladů.

3.4. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do tří pracovních dnů od podání objednávky dle článku 2.5. obchodních podmínek. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Cenu jste povinni uhradit nejdéle v den konání vzdělávací akci.

3.5. Vezměte na vědomí, že v případě, že neuhradíte cenu do doby splatnosti, ztrácíte své pořadí v evidenci přihlášených odběratelů a v případě naplnění kapacity vzdělávací akce nemusíte být přijati.

3.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo neumožnit účast na vzdělávací akci těmi účastníkům, kteří neprokáží zaplacení objednávky (pokud byla dohodnuta platba před konáním vzdělávací akce).

3.7. Platba je možná v českých korunách (Kč).

4. Zrušení a změny smlouvy

4.1. V případě vašeho zájmu o zrušení nebo změnu objednávky či volbu jiného termínu nájmu nebo vzdělávací akce nás bezodkladně kontaktujte. Upozorňujeme vás, že na výše uvedené změny nemáte dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a provedení uvedených změn je možné pouze po dohodě s námi.

4.2. Jste-li spotřebitelem, vezměte na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku.

4.3. O zrušení závazné objednávky nás bez zbytečného odkladu informujte písemnou formou (e-mailem na info@centrumsvetla.cz či doporučenou poštou adresovanou na sídlo společnosti).

4.4. V případě zrušení objednávky vzdělávací akce si vyhrazujeme právo požadovat úhradu stornopoplatků v následující výši:

Počet pracovních dnů před konáním vzdělávací akce Výše stornopoplatku
90 a více 200 ,- Kč
60-31 30 % ceny vzdělávací akce
30-10 50 % ceny vzdělávací akce
10 a méně 100 % ceny vzdělávací akce

4.5. Vyhrazujeme si právo provést nezbytné nutné změny v parametrech vzdělávací akce uvedených v přihlášce, zejména upravit obsahovou náplň vzdělávací akce, změnit termín vzdělávací akce nebo změnit osobu vedoucí vzdělávací akci (dále jen „lektor”), vždy při zachování kvality i délky vzdělávací akce. O veškerých změnách vás budeme informovat e-mailem. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte máte právo na odstoupení od smlouvy bez povinnosti hradit stornopoplatek.

4.6. Vyhrazujeme si právo nájem nebo vzdělávací akci zcela zrušit v případě, že dojde k neočekávané a nepředvídatelné události (náhlé omezení dopravních služeb z důvodu stávky či nepříznivých povětrnostních podmínek, poškození či zničení prostor konání vzdělávací akce, onemocnění lektora apod.), nebo nebude-li dosaženo minimálního počtu účastníků vzdělávací akce.

4.7. Při zrušení objednávky či odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze stran vám bude uhrazená cena nájmu nebo vzdělávací akce (snížená o případné stornopoplatky) nebo její poměrná část vrácena na účet, ze kterého jsme platbu přijali, případně na účet, který uvedete, a to do 30 dnů ode dne zrušení objednávky. Případné transakční poplatky spojené s vrácením ceny vzdělávací akce nesete v plné výši vy (to neplatí v případě, že byla smlouva zrušena z důvodů na naší straně). Po vzájemné dohodě je možné použít vámi zaplacenou cenu jako zálohu na platbu jiné vzdělávací akce.

5. Podmínky nájmu nebo účasti na vzdělávacích akcích organizovaných poskytovatelem

5.1. Právo na nájem nebo na účast na vzdělávací akci je převoditelné na třetí osobu před termínem konání vzdělávací akce. Podmínkou pro převod je náš souhlas. V případě vašeho zájmu o převedení práva nájmu nebo účasti na vzdělávací akci na třetí osobu nás kontaktujte nejpozději den před termínem nájmu nebo konání vzdělávací akce.

5.2. V průběhu vzdělávací akce je bez výslovného souhlasu poskytovatele zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či zvukově obrazové záznamy vzdělávací akce. Jakékoliv pořízené záznamy je dále zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či jinak poskytovat třetím osobám, a to úplatně i bezplatně.

5.3. Vyhrazujeme si právo pořizovat obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy ze vzdělávací akce, na nichž může být zachycena podoba a projevy účastníků vzdělávací akce. Tyto záznamy jsme oprávněni zveřejňovat pro účely propagace, nabízení a poskytování našich služeb. Účastí na vzdělávací akci dáváte vy i případní další účastníci svolení s rozšiřováním své podoby ve smyslu § 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelné.

5.4. Objednáním nájmu nebo účastí na vzdělávací akci vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat podmínky uvedené v těchto obchodních podmínkách, pokyny lektora, budete se řídit jeho instrukcemi a zdržíte se jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit nebytový prostor nebo narušit průběh vzdělávací akce. V případě poškození nebytového prostoru nebo porušení vám může být odepřeno právo další účasti na vzdělávací akci bez nároku na vrácení ceny.

5.5. Vezměte, prosím, na vědomí, že některé vzdělávací akce jsou určeny pro pokročilé účastníky a vyžadují účast na předchozích akcích. Tato informace je vždy uvedena v na webovém rozhraní. Neneseme žádnou odpovědnost za případné neporozumění či nepochopení látky tvořící obsah vzdělávací akce.

5.6.

Každý objednatel nájmu nebytových prostor je povinen zejména:

 • Zajistit, aby byl nebytový prostor a jeho vybavení užívány jím i dalšími osobami řádně;
 • Při předání klíčů si nebytový prostor a jeho vybavení zkontrolovat a případně upozornit na poškození;
 • Pokud dojde k poškození prostoru nebo jeho vybavení je objednatel povinen škodu neprodleně oznámit a náklady na opravu nebo pořízení nového vybavení uhradit;
 • Po ukončení nájmu nebytového prostoru všechny okna a dveře zavřít, vypnout všechny spotřebiče, uklidit nádobí a používané vybavení, uvést nebytový prostor do původního stavu a potom předat klíče zpět poskytovateli;
 • Pokud by došlo k poškození nebytového prostoru nebo vybavení po ukončení používání prostoru z důvodu nesplnění předchozího odstavce, má poskytovatel právo na úhradu nákladů spojených s opravou nebo pořízením nového vybavení;

Každý účastník vzdělávací akce je v průběhu vzdělávací akce povinen zejména:

 • dodržovat všechny pokyny lektora a zástupců poskytovatele;
 • nenarušovat průběh vzdělávací akce hlukem či jiným nevhodným chováním;
 • nevyrušovat ostatní účastníky;
 • chovat se k lektorovi a ostatním účastníkům v souladu s obecně uznávanými pravidly chování;
 • počínat si za všech okolností tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku či zdraví poskytovatele či třetích osob;
 • dodržovat bezpečnostní a požární předpisy platné pro budovu, v níž se vzdělávací akce pořádá;
 • zdržet se používání technických zařízení ke sdílení obsahu vzdělávací akce.

5.7. Je-li součástí vzdělávací akce certifikát o absolvování, zavazujeme se předat certifikát vám i dalším účastníkům prostřednictvím lektora nebo jiným vhodným způsobem. Podmínkou vydání certifikátu je absolvování celé vzdělávací akce. K předání certifikátu dojde ihned po skončení vzdělávací akce, nebo bude certifikát dle dohody zaslán poštou.

5.8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané vám v rámci vzdělávacího kurzu vyplývají ze zkušeností a znalostí lektora a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané oblasti.

5.9. Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem vzdělávacího kurzu, nebo informace, které v průběhu vzdělávacího kurzu získáte od nás či od lektora, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni tyto informace jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám a šířit.

5.10. Obsah vzdělávací akce a materiály poskytované v rámci vzdělávací akce jsou chráněny naším autorským právem, případně autorským právem lektora nebo třetích osob. Materiály jsou určeny pouze pro vaši potřebu. Obsah materiálů nesmíte kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu.

5.11. Při nerespektování autorských práv budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále máme za porušení našeho autorského práva právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

7. Registrace na webovém rozhraní

7.1. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

7.2. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

7.3. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat nájem nebytových prostor nebo vzdělávací akce, sledovat objednané vzdělávací akce a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

7.4. Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

8. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní

8.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

8.2. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

8.3. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

9.2. Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu.

9.3. Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.czwww.adr.coi.cz; elektronický kontakt: zc.iocobfsctd@rda; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

9.4. Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

9.5. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

9.6. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2022.