Reklamační řád

Reklamační řád pro nájem nebytových prostor, prodej služeb a zboží (online semináře, semináře, programy, další zboží ) prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.centrumsvetla.cz

 

Ing. Monika Kunovská (Fyzická osoba);
se sídlem Lidečská 137/3, Praha 5, 15521,
IČ: 49407082
Kontaktní email: zc.altevsmurtnecobfsctd@ofni

(dále jen „poskytovatel“).

Rozsah a podmínky reklamace nebo stížnosti

Účastník nebo objednatel má právo podat poskytovateli reklamaci nebo stížnosti na nájem nebytového prostoru z důvodu:

  • pokud nebylo možné používat nebytový prostor z důvodu na straně poskytovatele
  • nebylo poskytnuto vybavení, které bylo dohodnuto a tím bylo zcela znemožněno realizovat nájem a aktivity v nebytovém prostoru.

Účastník nebo objednatel má právo podat poskytovateli reklamaci nebo stížnosti na poskytnuté online semináře, semináře, programy (dále jen akce) a další zboží a to z důvodu:

  • způsobu výuky
  • metodického obsahu akce
  • organizace akce

Reklamaci nebo stížnost uplatňuje objednatel nebo účastník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, nejpozději však do ukončení akce nebo do 14ti dnů od dodání zboží, na adresu REGNUM consulting, s.r.o., Lidečská 137/3, 15521 Praha 5 nebo mailem na zc.gnitlusnocmungerobfsctd@aksvonuk.

Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:
  • Jméno a příjmení objednatele neboúčastníka akce, adresu vč. telefonního a e-mailového kontatku (případně název  společnosti, IČ, adresu sídla, korespondenční údaje)
  • Identifikace nájmu nebo akce – datum, název, případně číslo faktury k nájmu nebo dané akci
  • Popis – důvod reklamace/stížnosti

Nebude-li zaslaná písemnost účastníka obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení.

Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti

Poskytovatel je povinen reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení/doručení písemné reklamace/stížnosti od účastníka nebo objednatele, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Způsob řešení reklamace/stížnosti

Poskytovatel je povinen reklamaci/stížnost zaevidovat a informovat osobu odpovědnou za akci.

Odpovědná osoba prověří předmět-důvod reklamace/stížnosti a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, event.se dohodne s účastníkem na způsobu náhrady.

O výsledku reklamace/stížnosti  a způsobu řešení reklamace/stížnosti bude neprodleně odpovědná osoba informovat účastníka.

 

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1. 8. 2022 a platí za upřesnění obchodních podmínek, které jsou k dispozici zde.